Dědictví a jeho aspekty: Co všechno může být součástí pozůstalosti?

Dědictví a jeho aspekty: Co všechno může být součástí pozůstalosti?

Co obnáší pojem dědictví?

Když se řekne dědictví, většina z nás si představí scénku z rodinného shromáždění, kde právník otevírá závěť zesnulého a rozděluje majetek mezi pozůstalé. Ale co všechno může člověk opravdu zdědit? Dědictví může zahrnovat téměř cokoliv, od nemovitostí, peněz, cenných papírů až po osobní věci jako jsou šperky nebo třeba sbírku známek. Důležité je si uvědomit, že do dědictví spadají také dluhy a závazky, které zesnulý za svého života měl. A nezapomínejme ani na nemateriální hodnoty, jako jsou autorská práva nebo podíl na firmě.

Právní stránka dědictví je v České republice regulována občanským zákoníkem. Ten definuje dva základní způsoby, jak může být majetek po zesnulém rozdělen - dědictví na základě závěti a dědictví na základě zákona, pokud závěť neexistuje. Vždycky je dobré mít na paměti, že jakákoliv závěť musí být v souladu s právními předpisy, aby byla platná.

Komu a jak se dědictví připadá?

Začneme tím nejzákladnějším - kdo jsou dědicové? Jsou to osoby, které zesnulý ve své závěti určil, nebo osoby, které mají právo zdědit na základě zákona, tedy příbuzní, jako jsou manžel, děti, vnuci, rodiče a v některých případech i další příbuzní. Právo na dědictví není automatické a musí být uplatněno v rámci dědického řízení před notářem nebo soudem. Dědické řízení ověří platnost závěti, stanoví její výklad a rozdělí majetek.

Je však možné, aby dědici nechtěli některou část dědictví převzít, například pokud by převzetím dědictví převzali i dluhy zesnulého. V takových případech se dá uplatnit institut vzdání se dědictví. A musí se to stihnout včas, obvykle do šesti týdnů od doby, kdy se dědic dozvěděl o svém právu dědit.

Co když je dědictví zadlužené?

Asi největším strašákem bývá představa, že bychom mohli zdědit dluhy. V praxi to může být komplikované a může to vést k finančním ztrátám. Pokud je hodnota dědictví nižší než hodnota dluhů, mluvíme o tzv. záporném dědictví. Dědic má možnost dědictví nepřijmout nebo přijmout jen s omezením odpovědnosti za dluhy - to se nazývá přijetí dědictví s výhradou soupisu. Dědic je pak odpovědný za dluhy jen do výše hodnoty zděděného majetku.

V souvislosti s dluhy je také dobré vědět, že dědic přebírá nejen majetkové dluhy, ale též daňové a jiné veřejné závazky zesnulého. Myslím, že je velice důležité si ověřit, zda jsou všechny dluhy známé, a pokud ne, požádat o tzv. osvědčení o dluhu vůči státu nebo výpis ze záznamů o dluhu.

Plánování dědictví a možnosti ochrany majetku

Nakonec, ale nikoliv méně důležité, je téma plánování dědictví. Spousta lidí se snaží předejít komplikacím a zajistit, aby jejich majetek byl po jejich smrti rozdělen podle jejich přání. V některých případech mají lidé obavy, aby jejich majetek nebyl ztracen nebo snížen kvůli dluhům a daním. Zde přichází do hry možnosti jako je vytvoření trustu nebo nadace, životní pojištění s pojistnou smlouvou, či darování majetku za života s výhradou doživotního užívání.

Vhodné je včasné konzultace s právním zástupcem nebo finančním poradcem, aby byl majetek chráněn a distribuován v souladu s přáními majitele. Nikdy není příliš brzo začít uvažovat o tomto aspektu a začít s tím plánovat, což může ušetřit mnoho bolestivých momentů vašim blízkým po vaší smrti. V České republice je možné vyřídit i tzv. dědickou smlouvu, která také slouží ke zjednodušení a zpřehlednění budoucího dědického řízení.

0

Napsat komentář

Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán